Loading…
Monday, August 15
 

10:00am EDT

REIMAGINE HOUR (opening ceremony)
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

KREYÒL
Vin asiste ak seremoni lansman ofisyèl Port-au-Prince Startup Week la epi pwofite rankontre lòt aktè, lidè ak antreprenè ki nan ekosistèm lan, nan lokal Piment Rouge.


ENGLISH
Join us for our launch ceremony and come network with other changemakers and leaders of the entrepreneurial ecosystem at our partner restaurant, Piment Rouge

Monday August 15, 2022 10:00am - 12:00pm EDT
Piment Rouge

3:30pm EDT

Antreprenè 360 (Podcast)
Limited Capacity seats available

English
There’s a human being behind the entrepreneur's label who needs mental and physical care. Led by our Yoga instructor and health expert, Nzingah Oniwosan, this masterclass will guide you through the techniques, tools, and lessons on how to optimize your mental and physical health as an entrepreneur.

This Masterclass is for a startup founder who wants to learn how to manage stress, stay productive, eat healthily and live a more fulfilling life.

Kreyòl
yon antreprenè se yon moun tou, li bezwen pran swen kò l ak lespri l. Nzingah Oniwosan, ekspè nan sante ak Yoga pral ede nou ak teknik, zouti epi leson pou n konn kòman pou nou amelyore sante mantal nou ak fizik nou kòm antreprenè.
Seyans sa a se pou tout moun k ap kòmanse yon biznis ki vle konn kijan pou l jere estrès,rete pwodiktif, manje manje k ap ede l rete an sante, epi viv avek plis satisfaksyon.
.Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Monday August 15, 2022 3:30pm - 3:45pm EDT
Virtual
 
Tuesday, August 16
 

7:30am EDT

Meditasyon & Enpòtans Byennèt | Meditation & The Value Of Wellness
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Sign up for our Morning Meditation to increase your focus, release anxiety, and feel more present throughout your days.

Kreyòl
Enskri pou Meditasyon Matinal nou an pou ogmante konsantrasyon w, lache enkyetid , epi santi w plis motive pandan tout jounen w.

Speakers
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →

Team
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Tuesday August 16, 2022 7:30am - 7:50am EDT
Louverture, Impact Hub

8:00am EDT

Pran Masaj ak Maxage | Massage Session With Maxage
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Joins us for a free massage delivered by our trusted partner Maxage. Come release the tension and stress in your body.

Kreyòl
Vin jwenn nou pou yon masaj gratis, kote yon pwofesyonèl nan domèn nan nou fè konfyans ap la pou ede w. Vin lache tansyon  ak estrès ki nan kò w.

Tuesday August 16, 2022 8:00am - 9:50am EDT
Louverture, Impact Hub

9:00am EDT

Kòman w Pran Swen Kò w ak Lespri w| Maxage
Limited Capacity filling up

English
Your level of productivity depends on your body and mind. Join Max Domercant, founder of Maxage to learn about practical ways to take care of your body and mind.

Kreyòl
Nivo pwodiktivite w depann de kò w ak lespri w. Rejwenn Max Domercant, fondatè Maxage pou w aprann sou fason pratik pou w pran swen kò w ak lespri w.


Speakers
avatar for Max Domercant

Max Domercant

FOUNDER, CEO, MAXAGE
PRÉSENTATION DE MAX DOMERÇANT                                                                                Max Domerçant, entrepreneur Haïtien, né et résidant à Port-au-Prince. Son parcours professionnel s’étend autour de plusieurs... Read More →


Tuesday August 16, 2022 9:00am - 9:45am EDT
Quisqueya

11:00am EDT

Build a Listing website with Softr
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Want to create a catalog?
Product listing?
House listing?
Join Pierre to Build a listing website in less than 1 hour using Softr.
Bring your computer.
Basic Computer Literacy Required


Kreyòl
Ou vle kreye yon katalòg?
 Lis pwodwi?
 Lis kay la?
Jwenn ak Pierre pou konstwi yon sit entènèt nan mwens pase1 èdtan lè l sèvi avèk Softr.
Pote òdinatè w .
 
Alfabetizasyon Debaz Odinatè Obligatwa

Speakers
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →


Tuesday August 16, 2022 11:00am - 11:50am EDT
Lumane, Impact Hub

11:00am EDT

Prepare Dejene Lokal Ki Ba w Enèji | Make a Healthy Local Breakfast
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Reimagine the way you eat. Come learn how to make a healthy breakfast for a productive day with local products. What you eat can increase or decrease your level of productivity.

Kreyòl
Reyimajine fason ou manje. Vin aprann kijan pou fè yon manje maten ki bon pou sante, ak pwodui lokal pou yon jounen pwodiktif. Sa ou manje ka ogmante oswa diminye nivo pwodiktivite w.
co


Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Tuesday August 16, 2022 11:00am - 1:00pm EDT
Louverture, Impact Hub

12:00pm EDT

Office Hours
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

KREYÒL
Office Hours se youn nan sesyon ki te gen plis siksè.
Se opòtinite pou w chita tètatèt ak ekspè nasyonal ak entènasyonal nou yo pou w poze kesyon espesifik, aprann konnen yo, konekte ak yo epi jwenn solisyon ak pwoblèm pa w.

- - -
ENGLISH
Office Hours was one of the most successful sessions. This is your opportunity to sit down with more than several experts to ask them specific questions, learn about what they do, connect with them, and find solutions to your own challenges.
Speakers
avatar for David Pierre Louis

David Pierre Louis

Founder, Kaytita
Position at Company ABC.


Tuesday August 16, 2022 12:00pm - 12:45pm EDT

3:00pm EDT

Profession and opportunities In the New Digital Era | Opòtinite Nan Mond Dijital La : LIVE ON ZOOM
Limited Capacity seats available

English
The digital world offers endless opportunities. Who's better suited to tell us about these opportunities than the former OnDeck Director and now Program Manager at Day 1 that raised over $25M+ to help founders all over the world?

This session will open a brand new world to you.

Kreyòl
Mond dijital la pa limite nan opòtinite li ofri. Kiyès ki pi bon pou pale nou sou opòtinite sa yo pase ansyen Direktè OnDeck la e ki kounye a ap dirije Pwogram nan Day 1, ki te ranmase plis pase $25M pou ede fondatè yo toupatou nan mond lan?
 Sesyon sa a pral louvri yon nouvo mond pou ou.

Speakers

Tuesday August 16, 2022 3:00pm - 3:50pm EDT
Virtual

3:00pm EDT

Profession and opportunities In the New Digital Era | Opòtinite Nan Mond Dijital La
Limited Capacity filling up

English
The digital world offers endless opportunities. Who's better suited to tell us about these opportunities than the former OnDeck Director and now Program Manager at Day 1 that raised over $25M+ to help founders all over the world?

This session will open a brand new world to you.

Kreyòl
Mond dijital la pa limite nan opòtinite li ofri. Kiyès ki pi bon pou pale nou sou opòtinite sa yo pase ansyen Direktè OnDeck la e ki kounye a ap dirije Pwogram nan Day 1, ki te ranmase plis pase $25M pou ede fondatè yo toupatou nan mond lan?
 Sesyon sa a pral louvri yon nouvo mond pou ou.

Speakers

Tuesday August 16, 2022 3:00pm - 3:50pm EDT
Université Quisqueya

3:00pm EDT

Reimagine "Bak Fritay" Design Sprint
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
We enjoyed a good plate of "Fritay" in the streets. We will fight over some pikliz. In this session, together we will go through the design process to reimagine how "Fritay" can be sold in Haiti. A session to reimagine a more efficient way to sell "Fritay"

Kreyòl
Nou te manje yon bon asyèt "Fritay" nan lari. Nou pral goumen pou kèk pikliz. Nan seyans sa a, ansanm nou pral pase nan pwosesis konsepsyon an pou nou reimajine kijan "Fritay" ka vann an Ayiti. Yon sesyon pou reimajine yon fason ki pi efikas pou vann "Fritay"

Tuesday August 16, 2022 3:00pm - 5:00pm EDT
Louverture, Impact Hub

3:00pm EDT

Reimagine "Bak Fritay" Design Sprint
Limited Capacity filling up

English
We enjoyed a good plate of "Fritay" in the streets. We will fight over some pikliz. In this session, together we will go through the design process to reimagine how "Fritay" can be sold in Haiti. A session to reimagine a more efficient way to sell "Fritay"

Kreyol
Nou te manje yon bon asyèt "Fritay" nan lari. Nou pral goumen pou kèk pikliz. Nan seyans sa a, ansanm nou pral pase nan pwosesis konsepsyon an pou nou re-imajine kijan "Fritay" ka vann an Ayiti. Yon sesyon pou reimajine yon fason ki pi efikas pou vann "Fritay"

Tuesday August 16, 2022 3:00pm - 5:00pm EDT
CEDEL Haiti

4:00pm EDT

Designing Slow Fashion | Dizay Fachonn
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Once in a while ideas come to us, but to be creative you have to think strategically about ideas. In this session, you will learn how to use Design thinking to solve any type of problem in a creative way

Kreyòl
Yon fwa nan yon ti tan lide vin jwenn nou, men yo dwe kreyatif ou dwe panse estratejik sou lide. Nan sesyon sa a, ou pral aprann kijan pou itilize Design thinking pou rezoud nenpòt kalite pwoblèm nan yon fason kreyatif

Speakers
avatar for Naika Colas

Naika Colas

Naika Colas is an NYC-based Sustainable Design Strategist Director and PT Professor. She is the founder of the Eco-Friendly Fashion brand; Jacques Louis, which focuses on creating trendy pieces for consumers using natural fibers, dead-stock fabrics, rPET materials, and recycled textiles... Read More →


Tuesday August 16, 2022 4:00pm - 6:00pm EDT
Louverture, Impact Hub

4:00pm EDT

Designing Slow Fashion | Dizay Fachonn - Live On Zoom
Limited Capacity seats available

English
Once in a while ideas come to us, but to be creative you have to think strategically about ideas. In this session, you will learn how to use Design thinking to solve any type of problem in a creative way

Kreyòl
Yon fwa nan yon ti tan lide vin jwenn nou, men yo dwe kreyatif ou dwe panse estratejik sou lide. Nan sesyon sa a, ou pral aprann kijan pou itilize Design thinking pou rezoud nenpòt kalite pwoblèm nan yon fason kreyatif

Speakers
avatar for Naika Colas

Naika Colas

Naika Colas is an NYC-based Sustainable Design Strategist Director and PT Professor. She is the founder of the Eco-Friendly Fashion brand; Jacques Louis, which focuses on creating trendy pieces for consumers using natural fibers, dead-stock fabrics, rPET materials, and recycled textiles... Read More →


Tuesday August 16, 2022 4:00pm - 6:00pm EDT
Louverture, Impact Hub

5:00pm EDT

Reyimajine Fason w Travay| Reimagine the way you work
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Do you want to work from home?
Learn how to make money from home with a 10-year experienced Haitian Freelancer. This session will introduce you to freelancing using Upwork.

Kreyol
Ou vle travay lakay? Aprann kijan pou fè lajan lakay ou, ak yon Freelancer ayisyen ki gen 10 zan eksperyans. Sesyon sa a pral entwodui w nan freelancing avèk Upwork.


Speakers
avatar for Jude Pierre Louis

Jude Pierre Louis

Founder, VDesk
A young man who started as a simple customer service agent in 2009 when he migrated to the Dominican Republic, my love and passion for the job paved my way to higher positions along his journey, from project and language trainer to quality assurance specialist, to team manager for... Read More →


Tuesday August 16, 2022 5:00pm - 5:50pm EDT
Louverture, Impact Hub

5:00pm EDT

Reyimajine Fason w Travay| Reimagine the way you work : LIVE ON ZOOM
Limited Capacity seats available

English
Do you want to work from home?
Learn how to make money from home with a 10-year experienced Haitian Freelancer. This session will introduce you to freelancing using Upwork.

Kreyol
Ou vle travay lakay? Aprann kijan pou fè lajan lakay ou, ak yon Freelancer ayisyen ki gen 10 zan eksperyans. Sesyon sa a pral entwodui w nan freelancing avèk Upwork.


Speakers
avatar for Jude Pierre Louis

Jude Pierre Louis

Founder, VDesk
A young man who started as a simple customer service agent in 2009 when he migrated to the Dominican Republic, my love and passion for the job paved my way to higher positions along his journey, from project and language trainer to quality assurance specialist, to team manager for... Read More →


Tuesday August 16, 2022 5:00pm - 5:50pm EDT
Virtual

5:30pm EDT

Networking Bus
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
How often have you met great people through public transportation?

We are taking the same concept to innovate our networking session. Joins us to meet your match, your next business founder, or partner while the bus tour the Turgeau Area.

Kreyòl
Konbyen fwa ou rankontre gwo moun nan transpò piblik?

 Nou ap pran menm konsèp la pou inove sesyon rezo nou an. vin Jwenn nou pou rankontre jwè pa w la, pwochen fondatè biznis ou an, oswa patnè nan vwayaj otobis Zòn Turgeau a.

Tuesday August 16, 2022 5:30pm - 7:00pm EDT
Impact Hub Yard

7:00pm EDT

Rekonekte ak Tèt Ou | Creole Meditation Album
Limited Capacity seats available

Engish
You can now download the first-ever Haitian creole meditation album for free.

Kreyol
Kounye a ou ka telechaje premye album meditasyon kreyòl ayisyen an gratis.

Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Tuesday August 16, 2022 7:00pm - 7:15pm EDT
Louverture, Impact Hub

7:30pm EDT

Kòman w Kreye Klas Sou Google Classroom | Using Google Classroom In Education
Limited Capacity seats available

English
Did you know you can teach online using Google Classroom for free?

Yes, you can. You can now download the first ever Google Classroom Introduction in Haitian Creole to help you build your first course online.

With all the political instability, if you are an educator you must also have your class online.

Kreyol
Èske w te konnen ou ka itilize Google Classroom gratis pou anseye sou entènèt ?

Wi, ou kapab. Kounye a ou ka telechaje premye Google Classroom ki prezante an kreyòl ayisyen an pou ede w fè premye kou w sou Entènèt la.

 Ak tout enstabilite politik la, si ou se yon edikatè ou dwe gen klas ou sou entènèt la.

Speakers
avatar for Junior MOISE

Junior MOISE

Founder, TechMaster Systems
Hello, my name is Junior MOISE, developer, blogger, and entrepreneur with a strong passion for online business. I run a startup, TechMaster Systems, specialized in developing digital products/solutions to help entrepreneurs, small and medium businesses grow and succeed online.


Tuesday August 16, 2022 7:30pm - 7:45pm EDT
Virtual

8:00pm EDT

Kòman w Vin Yon Kodè | Start your coding career
Limited Capacity seats available

English
Coding is one of the most sought-out skills of the past decade. Watch & Download our "Becoming a Coder Series" to learn how to become a coder from some of the smartest coders in Haiti.

Kreyòl
Kodaj se youn nan konpetans ki plis bouske nan deseni ki sot pase a. Gade & Telechaje " Becoming a Coder Series'' nou an, pou aprann kijan pou w vin yon kodè  nan men kèk nan kodè ki pi entelijan an Ayiti yo.

Speakers

Tuesday August 16, 2022 8:00pm - 8:15pm EDT
Virtual
 
Wednesday, August 17
 

7:30am EDT

Yoga & Kòman w Medite
Limited Capacity seats available

English
Listen to your body, improve your ability to trust yourself inside and out, and overcome those mental barriers around yoga that we set for ourselves and that society sets for us.

Sign up for our Wellness Morning to find contentment, find balance within your body and learn how to meditate

Kreyol
Koute kò w, amelyore kapasite w pou w fè tèt ou konfyans anndan kou deyò, epi simonte baryè mantal sa yo nou mete pou tèt nou ak sosyete a mete pou nou avèk Yoga.
Enskri pou Wellness Morning nou an pou jwenn kontantman, jwenn ekilib nan kò w epi aprann kijan pou mediteTeam
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Wednesday August 17, 2022 7:30am - 8:30am EDT
Lumane, Impact Hub

10:00am EDT

Kòman Kreye ak Jere Yon Bèl Ekip Nan Biznis Ou | Building and Managing a Solid Team in Your Business
Limited Capacity seats available

English
You cannot build any great business without a great team. Come learn how to build and manage a great team from the 20+ year experienced CEO of MICAMA.

Tom Adamson is a maverick when it comes to building a great team that increases profit.

Kreyol
Ou pa kapab monte okenn gwo biznis san yon gwo ekip. Vin aprann kijan pou monte ak jere yon gwo ekip nan men CEO MICAMA ki gen plis pase 20 ane eksperyans.
Tom Adamson se yon moun inik lè li rive bati yon bèl ekip ki rive fè gwo pwofi.

Speakers
avatar for Tom Adamson

Tom Adamson

Safico
Canadien résident en Haiti depuis 1978. Directeur Général SAFICO (MICAMA) depuis 2000. Membre Conseil de l'Association des Industries d'Haiti.


Wednesday August 17, 2022 10:00am - 10:50am EDT
Louverture, Impact Hub

11:00am EDT

Itilize CODA Pou w Jere Biznis ak Lavant | Using CODA To Manage your Business and Sales
Limited Capacity seats available

English
You can build your own sales system and your own internal management system without writing a single line of Code using CODA.

Sign up to join the Education Specialist at CODA and build your first CODA doc to manage your business.

Kreyol
Ou ka bati pwòp sistèm lavant ou ak pwòp sistèm jesyon entèn ou san ou pa ekri yon sèl liy Kòd lè w sèvi avèk CODA. Enskri pou w rejwenn Espesyalis Edikasyon nan CODA epi konstwi premye dokiman CODA w pou jere biznis ou.

Speakers
avatar for Hector Reyes

Hector Reyes

CODA
Hector is a Solutions Architect at Coda, where he empowers makers and communities to build docs as powerful as apps. Hector is also a no-code enthusiast who enjoys building and launching digital products. Before joining Coda, he was a partner at an impact investing advisory firm located... Read More →


Wednesday August 17, 2022 11:00am - 12:30pm EDT
Louverture, Impact Hub

11:00am EDT

Itilize CODA Pou w Jere Biznis ak Lavant | Using CODA To Manage your Business and Sales Live On Zoom
Limited Capacity seats available

English
You can build your own sales system and your own internal management system without writing a single line of Code using CODA.

Sign up to join the Education Specialist at CODA and build your first CODA doc to manage your business.

Kreyol
Ou ka bati pwòp sistèm lavant ou ak pwòp sistèm jesyon entèn ou san ou pa ekri yon sèl liy Kòd lè w sèvi avèk CODA. Enskri pou w rejwenn Espesyalis Edikasyon nan CODA epi konstwi premye dokiman CODA w pou jere biznis ou.

Speakers
avatar for Hector Reyes

Hector Reyes

CODA
Hector is a Solutions Architect at Coda, where he empowers makers and communities to build docs as powerful as apps. Hector is also a no-code enthusiast who enjoys building and launching digital products. Before joining Coda, he was a partner at an impact investing advisory firm located... Read More →


Wednesday August 17, 2022 11:00am - 12:30pm EDT
Louverture, Impact Hub

11:00am EDT

Patiisipe Nan Kreye Premye FAQ Biznis Ayiti | Entrepreneurship FAQ Haiti
Limited Capacity seats available

English
Join us to build the first-ever FAQ of Entrepreneurship for Startup founders in Haiti. Join us to share your answers or find answers to the most important questions a young Haitian entrepreneur has.
Our own successful startup founder, Stephane Prophete will lead this session on a Discord Chat.
Please, download discord on your phone or computer if you would like to join this session.

Kreyol
Jwenn nou pou konstwi premye FAQ Antreprenarya pou fondatè Startup an Ayiti. Jwenn nou pou bay repons oswa jwenn repons pou kesyon ki pi enpòtan pou yon jèn antreprenè ayisyen. Pwòp fondatè demaraj siksè nou an, Stephane Prophete pral dirije sesyon sa a sou yon Discord Chat.
Tanpri, telechaje discord sou telefòn ou oswa òdinatè w si w ta renmen patisipe nan sesyon sa a.


Speakers
avatar for Stephane Prophete

Stephane Prophete

Chief Executive Officer, COPO


Wednesday August 17, 2022 11:00am - 1:00pm EDT
Virtual

3:00pm EDT

Reimagine "Lekòl" Design Sprint
Limited Capacity seats available

English
Join us in reimagining Schools in Haiti.
We are reuniting good-grade and low-grade students to share with you their stories as we guide you through the design process to reimagine how "Lekòl" in Haiti. A session to reimagine a new type of schooling in Haiti.

Kreyol
Jwenn nou nan reyimajine Lekòl an Ayiti. N ap reyini elèv ki gen bon nòt ak sa ki gen move nòt yo pou pataje istwa yo avèk ou pandan n ap gide w atravè pwosesis konsepsyon an pou reyimajine kijan "Lekòl" an Ayiti te ka ye. Yon sesyon pou reyimajine yon nouvo kalite lekòl an Ayiti.

Wednesday August 17, 2022 3:00pm - 5:00pm EDT
ACTIVEH

4:00pm EDT

Introduction to UX Design | Entwodiksyon ak Dizay UX
Limited Capacity filling up

English
Your experience in most mobile apps has been designed by a UX Designer. In this session, you will be introduced to the key principles of UX Design and how you can become one.
UX Designer is in high demand in the world.

Kreyòl
Eksperyans ou nan pifò aplikasyon mobil yo te fèt pa yon Designer UX. Nan sesyon sa a, yo pral prezante w prensip kle nan UX Design ak fason ou ka vin youn. UX Designer se youn nan gwo demann nan mond lan.
Speakers

Wednesday August 17, 2022 4:00pm - 4:45pm EDT
Louverture, Impact Hub

5:00pm EDT

Eskprime Kreyativite w | Express Your Creativity
Limited Capacity seats available

English
Join us for a playful and creative hour to free the child in you. Come discover your creative skills.

Kreyòl
Vin jwenn nou pou yon 1èdtan kreyatif pou libere timoun ki nan ou a. Vin dekouvri konpetans kache w yo.

Speakers

Wednesday August 17, 2022 5:00pm - 5:50pm EDT
Impact Hub Yard

6:00pm EDT

Trip ak Byè Lokal
Limited Capacity seats available

English
Networking time with fellow changemakers and entrepreneurs while drinking the first Haitian craft beer 'Lokal".

Kreyòl
Vin konekte avèk lidè ak antreprenè nan sesyon rezotaj sa a pandan nou ap koule  premye byè atizanal peyi a "Lokal".

Speakers
avatar for Alain Codio

Alain Codio

Founder, BraPortau


Wednesday August 17, 2022 6:00pm - 8:00pm EDT
Impact Hub Yard

7:00pm EDT

Lanse Startup Ou
Limited Capacity seats available

English
Everything you need to know before you launch your startup in Haiti. This masterclass gives you a comprehensive introduction to the most important topics and aspects of planning and launching a startup.

This podcast featured seasoned ecosystem builder Rock Andre of CEDEL Haiti and Co-working spaces’ founders Pierre Stanley Baptiste & Reginald Ladouceur.

Kreyòl
Tout sa ou dwe konnen anvan ou lanse yon startup an Ayiti. seyans sa a ba w yon bon konpreyansyon sou sijè ak aspè ki pi enpòtan nan planifikasyon, lansesman epi demaraj yon startup.

 Podcast sa se Rock Andre nan CEDEL Ayiti ak fondatè Co-working spaces, Pierre Stanley Baptiste & Reginald Ladouceur k ap fèl.

Speakers
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →
avatar for Rock Andre

Rock Andre

Founder, CEDEL HAITI
L'Haïtien Rock André, ancien journaliste de la section Économie du journal Le Matin, a reçu le Prix 2012 de « Social Entrepreneur of the Year » (Entrepreneur social de l'année), décerné par l'Université Oklahoma State University où il étudie aux États-Unis. Cette distinction... Read More →


Wednesday August 17, 2022 7:00pm - 7:50pm EDT
Virtual

7:00pm EDT

Share & Like
Limited Capacity seats available

English
This masterclass reunites the most creative and authentic content creators on social media in Haiti. Influencers who have generated a large following and created evergreen content without compromising their art. Anthony St Clair, Samuel Accius, Marjorie René, Gaetan casseus, and Louse André Cadet.

In exclusivity, they will share with you the secrets of creating original content and building a solid following while being the most authentic version of yourself.

This MasterClass is for influencers, content creators, and organizations who are interested in sharing their stories and message through social media.

Kreyòl
seyans sa a reyini kreyatè kontni ki pi kreyatif ak otantik sou rezo sosyal yo an Ayiti.
Enfliyansè ki konstwi yon kominote ak kreye kontni Evergreen san yo pa konpwomèt atizay yo. Anthony St Clair, Samuel Accius, Marjorie René, Gaetan casseus, ak Louse André Cadet.

san pwoblèm, yo pral ba w sekrè yo nan kreye kontni orijinal ak konstwi yon kominote solid pandan y ap bati vèsyon ki pi orijinal de tèt ou.

seyans sa a se pou moun ki gen enfliyans, kreyatè kontni, ak òganizasyon ki enterese pataje istwa yo ak mesaj yo atravè rezo sosyal yo.

Speakers
avatar for Anne Marjorie René

Anne Marjorie René

Creative professional
I am a creative professional with a knack for community building and visual arts .I currently work as a digital brand manager and a marketer.I love to talk about personal/professional development, career advancement opportunities, sustainable living , music and culinary arts. 
avatar for Anthony St Clair

Anthony St Clair

Head of Media, Impact Hub Port-au-Prince
avatar for Gaetan Casseus

Gaetan Casseus

Digital Community Manager, Impact Hub Port-au-Prince


Wednesday August 17, 2022 7:00pm - 7:50pm EDT
Virtual

7:30pm EDT

Kòman w Vin Yon Pi Bon Manadjè | Become a Better Manager
Limited Capacity seats available

English
The success of your startup depends largely on your ability to manage projects and people well. 

In this series, Jonathan Morency, who has built a successful startup, shares tips, tools, and lessons on management. He answers some of the most important questions for a startup founder.

Kreyòl
Siksè startup ou a depann totalman sou kapasite w pou jere pwojè ak jere moun byen. Nan seri sa a, Jonathan Morency, ki te bati yon startup ki fè siksè,pral  pataje konsèy, zouti, ak leson sou jesyon. Li reponn kèk nan kesyon ki pi enpòtan pou kòmanse yon bizniz.  

Speakers

Wednesday August 17, 2022 7:30pm - 8:20pm EDT
Louverture, Impact Hub
 
Thursday, August 18
 

7:30am EDT

Kreye Yon Woutin Matinal Pafè | Design the Perfect Morning Routines
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
What you do in the first hours of your day determines the quality of the entire day. 

In this session, Nzingah and Pierre will share with your the morning routines and help you design the perfect morning routines that fit your lifestyle and goals.

Kreyòl
Sa w fè nan premye èdtan yo nan jounen an, detèmine kijan tout jounen an ap ye. Nan sesyon sa a, Nzingah ak Pierre pral pataje ak ou, woutin matinal  yo epi ede w nan  konsepsyon yon bon woutin matinal  ki mache ak  fason w epi objektif ou yo.

Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →


Thursday August 18, 2022 7:30am - 8:20am EDT
Louverture, Impact Hub

9:00am EDT

Creative Mornings
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Discover the most critical skills for today's creatives

A Creative Mornings Port-au-Prince session.

Kreyòl
Dekouvri ladrès ki pi enpòtan pou kreyatif jodi a

Yon sesyon Creative Mornings Pòtoprens.

Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Thursday August 18, 2022 9:00am - 10:00am EDT
Louverture, Impact Hub

10:00am EDT

Analiz Done Osevis Lalwa Nan Avantaj Biznis | Data Driven Law Firm In Service Of Entrepreneurship |
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

Thursday August 18, 2022 10:00am - 10:45am EDT
Impact Hub Port-au-Prince

11:00am EDT

Vin Yon Antreprenè Sosyal | Become a Social Entrepreneur
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
What's the difference between an entrepreneur and a social entrepreneur? 

Join us to learn how you can become a social entrepreneur and why social entrepreneurship is needed in Haiti instead of charity.

Kreyòl
Ki diferans ki genyen ant yon antreprenè ak yon antreprenè sosyal? 

Rejwenn nou pou aprann kijan ou ka vin yon antreprenè sosyal ak poukisa antreprenarya sosyal se yon bon bagay an Ayiti olye de charite.

Speakers
avatar for Lamia Makkar

Lamia Makkar

Co-Founder, Haiti: Hands On
Lamia Makkar is an award-winning social entrepreneur and ecosystem builder, with over 10 years impacting communities in emerging markets. She launched her first venture, Haiti: Hands On, at the age of 13, focused on strengthening vulnerable Haitian communities through innovative education opportunities. She went on to co-found a community tech platform in 2018 and now continues to enable social innovation in emerging markets through various projects. Her work spa... Read More →


Thursday August 18, 2022 11:00am - 11:50am EDT
Lumane, Impact Hub

11:00am EDT

Vin Yon Antreprenè Sosyal | Become a Social Entrepreneur : LIVE ON ZOOM
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
What's the difference between an entrepreneur and a social entrepreneur? 

Join us to learn how you can become a social entrepreneur and why social entrepreneurship is needed in Haiti instead of charity.

Kreyòl
Ki diferans ki genyen ant yon antreprenè ak yon antreprenè sosyal? 

Rejwenn nou pou aprann kijan ou ka vin yon antreprenè sosyal ak poukisa antreprenarya sosyal se yon bon bagay an Ayiti olye de charite.

Speakers
avatar for Lamia Makkar

Lamia Makkar

Co-Founder, Haiti: Hands On
Lamia Makkar is an award-winning social entrepreneur and ecosystem builder, with over 10 years impacting communities in emerging markets. She launched her first venture, Haiti: Hands On, at the age of 13, focused on strengthening vulnerable Haitian communities through innovative education opportunities. She went on to co-found a community tech platform in 2018 and now continues to enable social innovation in emerging markets through various projects. Her work spa... Read More →


Thursday August 18, 2022 11:00am - 11:50am EDT
Lumane, Impact Hub

12:00pm EDT

Office Hours
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

KREYÒL
Office Hours se youn nan sesyon ki te gen plis siksè lane dènyè.
Se opòtinite pou w chita tètatèt ak ekspè nasyonal ak entènasyonal nou yo pou w poze kesyon espesifik, aprann konnen yo, konekte ak yo epi jwenn solisyon ak pwoblèm pa w.

- - -
ENGLISH
Office Hours was one of the most successful sessions from last year. This is your opportunity to sit down with more than several experts to ask them specific questions, learn about what they do, connect with them and find solutions to your own challenges.
Speakers
avatar for Nzingah Oniwosan

Nzingah Oniwosan

Co founder/ Director of Academy of Women Entrepreneurship, YesbabyIlikeitRaw
Nzingah Oniwosan is a Haitian-American holistic health consultant, inspirational speaker, detox coach, yoga teacher, and raw vegan chef. As an award winning visual artist, classically trained pianist, published poet, and African and Haitian folklore dancer; she has created healing... Read More →


Thursday August 18, 2022 12:00pm - 12:45pm EDT
Impact Hub Port-au-Prince

12:45pm EDT

Build Apps Without Code : Join the first-ever community of no-coder in Haiti
Limited Capacity seats available

Join the first-ever community of no-coder in Haiti. This session is for non-technical founders who want to learn how to build apps without code. This session will serve as the launch day of No-code Haiti, a meet-up and learning space for founders who wants to develop digital solutions to their most frustrating problems. 

Speakers
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →


Thursday August 18, 2022 12:45pm - 1:00pm EDT
Impact Hub Port-au-Prince

1:00pm EDT

Inovasyon Sosyal (Virtual)
Limited Capacity seats available

English
As the world change, the way we solve social problems must be innovative. Inovasyon Sosyal is a masterclass in understanding how to enact and measure social innovation. This podcast brings together the leading voices of the most socially conscious organizations and movements in Haiti. Louino Robillard, Christina, and Max are the guests' lectures.

This podcast is for social entrepreneurs and people who want to make a social impact beyond charity.

Kreyòl
menm jan mond lan ap chanje a, nou dwe inove nan fason nou rezoud pwoblèm sosyal yo. Inovasyon Sosyal se yon sesyon sou konprann ki jan yo adopte ak mezire inovasyon sosyal. Podcast sa a rasanble vwa dirijan òganizasyon ak mouvman ki pi konsyan de sosyal ypwoblèm yo an Ayiti.
Louino Robillard, Christina, ak Max se konferansye ki envite yo.

Podcast sa a se pou antreprenè sosyal ak moun ki vle fè yon enpak sosyal ki pi gran pase charite.

Speakers
avatar for Louino Robillard

Louino Robillard

Founder, Konbit Bibliotek
This is a brief bio.


Thursday August 18, 2022 1:00pm - 1:50pm EDT
Virtual

3:00pm EDT

10 Ways To Reimagine Branding
Limited Capacity seats available


Thursday August 18, 2022 3:00pm - 3:00pm EDT
CEDEL Haiti

3:00pm EDT

Reimagine "Mwen" Design Sprint
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Today is the day to reimagine "Yourself".
In this session, we'll guide you through a series of questions and scenarios to help you transform yourself and become the best version of yourself.

If you want to escape the routines.
If you feel trapped,
If you want more for yourself

Sign up for this session today

Kreyòl
Jodi a se jou pou ou reimajine "Tèt ou". Nan sesyon sa a, nou pral gide w atravè yon seri kesyon ak senaryo pou ede w transfòme tèt ou epi vin pi bon vèsyon de oumenm.

Si ou vle kite woutin yo.
Si w santi w bloke,
Si ou vle plis pou tèt ou.

 Enskri pou sesyon sa a jodi a.

Team
avatar for Pierre Stanley Baptiste

Pierre Stanley Baptiste

Executive Director, Impact Hub Port-au-Prince
Pierre Stanley Baptiste, a StartingBloc fellow and Honorary Citizen of Wausau, dances at the crossroads of unrealistic aspirations, creativity, and social impact. Born in Haiti, Pierre has a breadth of experience in public speaking, social entrepreneurship, and bootstrapping. He also... Read More →


Thursday August 18, 2022 3:00pm - 5:00pm EDT
Louverture, Impact Hub

6:00pm EDT

Speed Networking _ Cafe Tap Tap
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

KREYÒL
Vin konekte avèk lidè ak antreprenè nan sesyon rezotaj sa a pandan nou ap koule kèk Prestige. 

English
Networking time with fellow changemakers and entrepreneurs while drinking a Prestige or two!

Thursday August 18, 2022 6:00pm - 7:30pm EDT
Café Tap-Tap
 
Friday, August 19
 

10:00am EDT

REIMAGINE HOUR (closing ceremony)
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
Come celebrate the spirit of reimagination with us for our closing ceremony.
Joins for an inspirational morning that will end startup week,but open a new world of possibilities to you.

Kreyòl
Vin selebre lespri reimajinasyon avèk nou, pou'n fèmen  seremoni nou an. Rejwenn nou pou yon maten enspiran ki pral fini semèn Port-au-Prince startup week la. Men k ap ouvri yon nouvo mond posibilite pou ou.

Friday August 19, 2022 10:00am - 12:00pm EDT
Piment Rouge

2:00pm EDT

Achte Lokal Reyimajine
Limited Capacity seats available

English
Joins us for a fun evening of music and local products at "Achte Lokal Reimagined"

Kreyòl
Rejwenn pou yon sware amizan ak mizik epi produi lokal nan "Achte Lokal Reimagined"

Friday August 19, 2022 2:00pm - 6:30pm EDT
Impact Hub Port-au-Prince
 
Filter sessions
Apply filters to sessions.